Coğrafya Bölümü’nde dört anabilim dalı bulunmaktadır: “Beşeri ve İktisadi Coğrafya”, “Bölgesel Coğrafya”, “Fiziki Coğrafya” ve “Türkiye Coğrafyası”.

Coğrafya Bölümü’nün akademik personeli 5’i profesör, 2’si doçent ve 4’ü yardımcı doçent olmak üzere tam zamanlı 11 öğretim üyesi ile 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölüme her yıl yaklaşık 60 lisans ve 10 lisansüstü öğrenci alınmaktadır. Bölümde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Jeomorfoloji gibi dersler için hizmet veren iki laboratuar ile Mineraller ve Kayaçlar ve Harita koleksiyonları salonu mevcuttur. Coğrafya Bölümü, ayrıca lisansüstü öğrencilerin araştırmalarında ve akademisyenlerin bilimsel toplantılarında kullanabileceği internet erişimli bir salona da sahiptir.

Coğrafya Bölümü Lisans Programı kapsamında verilen belli başlı dersler şunlardır:

Genel Dersler: Coğrafyaya Giriş, Temel İstatistik, İktisada Giriş, Bilgisayar, Kartoğrafya, Harita Bilgisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Teknikleri ve Uygulamaları, Seminer.

Fiziki Coğrafya ve Çevre: Paleocoğrafya, Jeomorfolojik Süreçler, Fluviyal Jeomorfoloji, Yapısal Jeomorfoloji, Karst Jeomorfolojisi, Volkan Jeomorfolojisi, Jeomorfolojik Arazi Çalışmaları, Klimatolojinin Esasları, Klimatolojik İstatistik ve Veri Analizi, Şehir Klimatolojisi, Hidrografya, Jeoloji, Mineraller ve Kayaçlar, İnsan ve Çevre, Biyocoğrafya ve Ekoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Erozyon ve Toprak Koruma, Doğal Afetler ve Yönetimi, Çevre Sorunları, Çevresel Etki Değerlendirmesi.

Beşeri Coğrafya: Yerleşme Coğrafyasına Giriş, Kırsal Alan Araştırmaları, Şehir Coğrafyası, Şehirsel Arazi Çalışmaları, Nüfus Coğrafyası, Nüfusun Coğrafi Analizi, Sosyal Coğrafya, Kültürel Coğrafya, İdari Coğrafya, Tarihi Coğrafya, Endüstri Coğrafyası, Tarım Coğrafyası, Arazi Kullanımı, Enerji Kaynakları, Turizm Coğrafyası, Ulaşım Coğrafyası, Ekonomik Coğrafya Alan Araştırmaları.

Bölgesel Coğrafya/Bölgesel Kalkınma/Türkiye Coğrafyası: Bölgesel Kalkınma, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Bölge Kavramı ve Sistematiği, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Mekânsal Analiz, Siyasi Coğrafya, Avrupa Birliği, Afrika, Küresel Ekonomi, Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası, Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası, Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası, Türkiye Endüstri Coğrafyası, Türkiye Tarım Coğrafyası.

Coğrafya Bölümü’nden mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Lisans Diploması’na ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon derslerini alan öğrenciler, mezun olduklarında, öğretmenlik hakkına sahip olmaktadırlar.

Coğrafya, değişik kariyer fırsatları sunma kapasitesine sahip, disiplinler arası bir alandır. Coğrafyacılar, eğitim, çevre ve afet yönetimi, şehir ve bölge planlama, yerel ve bölgesel kalkınma, emlak, AR-GE’de lokasyon seçimi, piyasa araştırması, vb. pek çok farklı alanda çalışabilirler. Coğrafya Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, kamu ve özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca coğrafyacılar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Fiziki Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası bilim alanlarında lisansüstü (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) eğitimi alarak akademik eğitimlerini sürdürebilirler.

Türkiye’de Coğrafyacılar; MTA, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, TÜİK, DSİ, DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri gibi bakanlıklar, TRT, Belediyeler, kamusal/özel sektörün AR-GE birimlerinde, araştırmacı olarak çalışabilirler. Hızlı bir toplumsal-mekânsal değişme ve gelişme süreci yaşayan Türkiye’de, çevresel, sosyo-mekânsal planlama ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için coğrafyacıların çalışmalarına gereksinme vardır ve küreselleşme-yerelleşme süreciyle birlikte Coğrafya daha da önem kazanmaktadır.