Amaç ve kapsam

MADDE 28

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması zorunludur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

MADDE 29

(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla dört yarıyıldır.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl sonuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun veya danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, toplam süresi üç yarıyıldan az olmamak üzere tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30

(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı veya başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 32

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33

(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 34

(1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve yine Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

Süre

MADDE 35

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıl, ikinci öğretim programlarında en fazla sekiz yarıyıldır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 36

(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.