Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilimsel bilgi üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölüm olmaktır.

Coğrafya Bölümü’nün, akademik, yapısal ve eğitimsel olmak üzere üç temel misyonu vardır:
Akademik Misyonu

•Coğrafya disiplininin bilimsel üretim potansiyelini yükseltmek,

•Topluma ve mekâna dayanan ve toplum için anlamlı bir bilimsel faaliyeti gerçekleştirmek,

•Ekolleşecek kapasitede, sosyal sermayesi ve bilimsel yaklaşım birliğine sahip bir topluluk oluşturmak,

•Dünyaya ve AB’ye uyum sağlamış, yüksek saygınlıklı bir faaliyet alanı oluşturmak.

Yapısal Misyonu

•Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak,

•Araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermek,

Eğitimsel Misyonu

•Dünyadaki gelişme ve değişimlere ve ülke gerçeklerine duyarlı eğitim vermek,

•Öğrenmeyi öğretmek,

•Doğal çevreyi koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için yerlerin/mekânların düzenlenmesinde sorumluluk üstlenebilecek ve geniş bakış açısına sahip, coğrafi teknolojileri kullanabilecek ve öğretebilecek meslek üyeleri ve her düzeydeki eğitim-öğretim kurumları için öğretmenler yetiştirmektir.